همه ی پست های برچسب بی باکی

شجاعت،‌ عوامل و آثار آن

samamosشجاعت که به معنای پيروى كردن نيروى خشم و انتقام از نيروى خردمندى در اقدام بر كارهاى مهم و تشويش نداشتن در انجام دادن آن است، یک فضیلت بسیار مهم انسانی است که عقل و شرع بر آن تاکید دارند. شجاعت از خصلت های مهمی است که پیامبران بزرگ به آن آراسته و امامان (ع) به ویژه امیرمومنان(ع) و امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس بدان اشتهار دارند.

ادامه ←